Leerlingenraad

logo-demeer

Erasmuslaan 1
2037 LA Haarlem
Telefoonnummer: 023-5337374

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 die
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de Meer kunnen
plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op
school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door twee leerkrachten.

Visie

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van de Meer is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: Actief burgerschap en
sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een
democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen
worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Doelen

De Meer beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen.
Leerlingen leren:

 • een eigen mening vormen.
 • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren.
 • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
 • actief luisteren
 • te overleggen en samen te werken.
 • elkaars mening te respecteren.
 • eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • leren zichzelf te presenteren.
 • op speelse wijze de werking van democratie ervaren
 • om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
 • zich te motiveren voor school en omgeving.
 • zicht krijgen op processen rondom besluitvorming.
 • ideeën leren koppelen aan beschikbare mogelijkheden en/of middelen.
 • zoeken naar kansen en oplossingen om een doel te bereiken.

Statuut van de leerlingenraad

Samenstelling van de leerlingenraad

De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Uit iedere groep afzonderlijk neemt één leerling plaats in de leerlingenraad. De namen worden na de verkiezingen bekend gemaakt. De leerlingenraad wordt voorgezeten door twee leerkrachten.

Uitleg

De groepsleerkracht heeft voor de verkiezing een gesprek met de leerlingen over de inhoud van de leerlingenraad en de bedoeling hiervan. De visie en het doel wordt hierin besproken.

Lidmaatschap

Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar vóór leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.

Verkiezingen

Elke leerling stemt op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt op een blaadje geschreven en in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn van de leerlingen en maakt de uitslag bekend.

Criteria

 • iemand die namens de groep spreekt
 • iemand die durft te spreken
 • iemand die met iedereen in de groep kan spreken
 • iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
 • iemand die betrouwbaar is

Vergaderfrequentie

De raad vergadert 4 á 5 keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op een schooldag van 13.45 uur tot 14.45 uur.

Gespreksonderwerpen

In de leerlingenraad worden ideeën die leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben aangedragen doormiddel van een agenda ingebracht die door de leerkracht zal worden samengesteld. De ideeën worden besproken en er worden standpunten ingenomen. Deze standpunten worden meegenomen door de voorzitter naar de teamvergadering. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen. Deze beslissingen worden weer teruggekoppeld naar de klassenvertegenwoordigers in de volgende vergadering van de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers koppelen dit weer terug naar hun klas, waarbij de klassenvertegenwoordiger ook een terugkoppeling maakt naar groep 1 t/m 4. De leerkrachten maken hier tijd voor vrij. Verder zal een kort verslag van de vergadering terug te vinden zijn in de nieuwsbrief en op de website van de school.
De klassenvertegenwoordigers worden, zoveel mogelijk betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actiepunten die voortgekomen zijn uit de leerlingenraadsvergadering. In de leerlingenraad wordt niet gesproken over leerlingen.

Resultaten

Aan het einde van het jaar worden de leerlingenraadsvergaderingen geëvalueerd door de klassenvertegenwoordigers en het team. In de groepen 5 t/m 8 wordt een enquête gehouden over de werking en het belang van de leerlingenraad. De uitkomst wordt hiervan meegenomen in de eindevaluatie. Tijdens een teamvergadering wordt er geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig worden wijzigingen aangebracht in de opzet en uitvoering van de leerlingenraad.

Inhoud leerlingenraad

Hieronder volgen een aantal onderwerpen die behandeld kunnen gaan worden in de
leerlingenraad:

 • buitenspeelmateriaal
 • schoolreis
 • eindejaarsfeest/klassenfeest
 • Onderwerpen zoals pesten, computergebruik en gezondgedrag
 • Onderwerpen die door de groep aangedragen worden
 • Nieuwsbrief/schoolkrant
 • website
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl