Activiteiten

84,245

Activiteiten commissie

De AC ondersteunt en organiseert activiteiten op school. De activiteitencommissie is een afvaardiging van ouders en wordt voor onbepaalde tijd gekozen. De AC  bestaat uit ongeveer 2 vaste leden die veel samenwerken met klassenouders en andere vrijwillige ouders. De AC vergadert zes keer per jaar. Vergaderingen van de AC worden ongeveer één keer per zes weken gehouden. In deze vergaderingen wordt onder andere de voortgang besproken van de activiteiten die nog moeten...

Verlofregeling

Leerplicht In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht. Verlof voor religieuze feestdagen Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden: per...
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl