Groep 7

We gaan dit jaar verder werken aan het behalen van betere resultaten voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken. Ook maken we tijd voor de creatieve vakken, knutselen, muziek en drama. Dit jaar krijgen de kinderen er ook een nieuw vak bij: "Engels".

Taal

De kinderen krijgen dagelijks taallessen uit de methode STAAL. De methode bestaat uit acht verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld; strips, familie, Nederland, helden en geluk. Daarin komen kernwoorden voor. Deze woorden worden besproken en geconsolideerd door het maken van opdrachten. Tijdens samenwerkingsopdrachten krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun kennis/ ideeën over het onderwerp te delen. Aan het einde van elk thema maken de kinderen een eindopdracht. Bijvoorbeeld het maken van een strip, een familieverhaal schrijven en presenteren, een les over Nederland geven en een informatief artikel maken voor de muurkrant. Al deze opdrachten moeten er voor zorgen dat de aangeboden woorden ook blijven hangen en gebruikt worden in de eindopdracht. Ook maken de kinderen gebruik van het computerprogramma wat hierbij hoort om de woorden nog een keer extra te oefenen. Hoe vaker kinderen het woord horen hoe beter het blijft hangen en de kinderen het ook gaan gebruiken.

staal

Spelling

Spelling wordt ook gegeven uit de methode STAAL. Elke week staan er een aantal categorieën centraal. Deze categorieën worden uitgelegd door middel van filmpjes, gebaren en regels. In groep 7 moeten de leerlingen aan het einde van het jaar 34(!) categorieën beheersen. Dat zijn er een heleboel!

Rekenen

Op school maken we gebruik van de rekenmethode "Wizwijs". De rekenlessen beginnen altijd met een doe-activiteit. We voeren klassikaal of in groepsverband een activiteit uit die te maken heeft met de les. Bijvoorbeeld iets meten, wegen, getallenkaarten ophangen enz. Deze activiteiten zijn erg leuk omdat de kinderen praktisch bezig zijn.
Tijdens de rekenles wordt er gewerkt op twee niveaus. Na de doe-activiteit wordt er een algemene instructie gegeven. De kinderen maken een aantal vragen met de leerkracht (klassikaal). De gevorderde rekenaars maken daarna het plusschrift. De kinderen die moeite hebben met rekenen maken het basisschrift. De opdrachten van het basis- en plusschrift zijn ongeveer hetzelfde. In het plusschrift worden complexere sommen gegeven 

             

Creatieve vakken

Naast rekenen, taal en spelling wordt er ook tijd vrijgemaakt voor muziek, drama en handvaardigheid. Er wordt tijdens de muzieklessen, gezongen, getekend op muziek maar ook wordt er muziek gemaakt. Tijdens de zang lessen gaan we vaak "battelen". De klas wordt verdeeld in twee groepen, allebei de groepen zingen om de beurt het aangeleerde liedje.
Tijdens handvaardigheid worden er verschillende werkjes gemaakt, er wordt getekend, geschilderd, geknutseld en nog veel meer. Alle demensies komen een keer aan bod.

Voorlopig advies

Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen hun voorlopig advies. Dit wordt bepaald aan de hand van hun CITO resultaten voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen. Er wordt gekeken naar scores die het kind tijdens zijn schoolloopbaan heeft behaald. Ook wordt er gekeken naar de werkhouding/inzet van het kind. Het is ons doel om een advies te geven dat passend is voor elk kind.

Engels

Engels wordt wereldwijd gesproken, het is dus erg belangrijk dat de kinderen les krijgen in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Op school wordt er wekelijks aandacht aan besteed. De kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden en zinnen. Er wordt door middel van muziek en top 40 nummers Engels aangeboden. Elke twee weken is er weer een nieuw liedje van bekenede artiesten zoals: Martin Garrix, Adele en One Direction. 

Verkeer

Ook krijgen de kinderen dit jaar weer verkeer. Erg belangrijk want er moet dit jaar ook een verkeersexamen worden gedaan. Dit bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte moeten kinderen in het bezit zijn van een goede fiets die voldoet aan de eisen van Veilig Verkeer Nederland. 

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken in groep 7!

Juf Susanne

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl